Gebitreinigen algemene leveringsvoorwaarden

Inhoud van het contract

 1. Bestellingen kunnen schriftelijk, telefonisch, per fax, per e-mail en via het internet geplaatst worden. Als u geen uitdrukkelijke bevestiging krijgt van Gebitreinigen.nl, dan geldt de verzending van de goederen als orderacceptatie.
 2. De goederenlijst en –prijzen in de Gebitreinigen.nl catalogus zijn vrijblijvend. De voorwaarden en de prijzen op het tijdstip van de bestelling zijn niet doorslaggevend, vergissingen, drukfouten en prijsstijging onder voorbehoud.
 3. Naar aanleiding van rechtelijke bepalingen staan niet alle aangeboden producten buiten de Europese Unie ter beschikking. Gebitreinigen.nl zal zijn klanten hierover omgaand informeren.
 4. De prijzen in de catalogus zijn nettoprijzen. Prijzen zijn exclusief de wettelijke BTW die geldt op het moment van levering.
 5. Bij legeringen kan het voorkomen dat door prijsverhoging van afzonderlijke onderdelen zoals bijvoorbeeld kobalt de prijzen moeten worden aangepast.
 6. Door gebruik te maken van onze webwinkel gaat u automatisch akkoord met onze algemene handelsvoorwaarden. 

 

Levering

 1. De leveringen gebeuren vanuit Gebitreinigen.nl, deellevering kunnen geleverd en berekend worden.
 2. Leveringen geschieden binnen twee werkdagen indien op voorraad. Voor producten welke niet voorradig zijn kan levertijd oplopen.
 3. Leveringen in Nederland worden verzendkosten inclusief afhandelingskosten doorberekend. Wij hanteren een minimum bedrag van € 5,75 bestaande uit verzendkosten en afhandelingskosten (transportverzekering, verpakkingskosten en administratiekosten), dit zijn verplichte kosten welke voldaan dient te worden. Verzendkosten voor het Caribisch Nederland, Aruba, Curaçao, Sint Maarten en overige Nederlandse eilandengroepen zijn bij Gebitreinigen opvraagbaar. Voor de landen België, Luxemburg, Duitsland is het minimum bedrag aan verzendkosten € 10,50 dit is inclusief transport-, verpakking- en administratiekosten, brandstoftoeslagen en evt invoerrechten.
 4. Als de klant de goederen niet tijdig ophaalt, dan heeft Gebitreinigen.nl na 10 dagen het recht, een vergoeding aan te rekenen, een schadevergoeding te eisen of het contract te verbreken.
 5. Product afbeeldingen en omschrijvingen kunnen afwijken. Het is gebitreinigen toegestaan een alternatief product te leveren (van een alternatieve fabrikant) mits dit hetzelfde product is en aan dezelfde kwaliteit eisen voldoet.
 6. Leverancier heeft te allen tijde het recht te bepalen, dat bepaalde artikelen slechts in bepaalde minimum hoeveelheden zullen worden geleverd.

 

Aanbiedingen

 1. Alle aanbiedingen in welke vorm dan ook zijn voor de leverancier vrijblijvend tenzij deze een termijn voor aanvaarding bevatten en zijn gebaseerd op levering onder normale omstandigheden en in normale werktijden.
 2. Indien een vrijblijvende aanbieding wordt aanvaard, heeft leverancier het recht het aanbod binnen drie werkdagen na ontvangst van de aanvaarding te herroepen.
 3. Afbeeldingen, catalogi, tekeningen en verdere aan of door de leverancier verstrekte gegevens zijn aan wijzigingen onderhevig zonder voorafgaand bericht en binden de leverancier niet.

 

Verlenging van het leveringstermijn

 1. In geval van overmacht, stakingen, vakantie, overheidsmaatregelingen en bedrijfsstoringen die langer dan een week hebben geduurd of vermoedelijk langer zullen duren, wordt de leveringsperiode verlengd.
 2. In geval van sub 1. heeft men het recht om zich van het contract terug te trekken op voorwaarden dat dit minstens twee weken op voorhand aangekondigd wordt.
 3. In bovenstaande gevallen heeft men geen recht op schadevergoedingen.

 

Betalingen

 1. De factuur wordt op de dag van verzending ter betaling uitgeschreven.
 2. * Professional:
  • De betalingstermijn bedraagt 10 dagen na factuurdatum.
 3. Consument:
  • De betaling direct via het beveiligd betaalsysteem Sisow. 
  • Betaal mogelijkheden: iDeal, Maestro, Mastercard, Visacard, PayPal, Bancontant, ING Home'Pay, Giropay.
 4. Alle prijzen in deze webwinkel zijn inclusief BTW, administratie-, verpakkingskosten en exclusief verzendkosten.

 

* Annuleringen

Kosteloos annuleren binnen 24 uur. Gebitreinigen bepaald hierin de coulance van annulering. Indien opdrachtgever na 24 uur de gegeven order geheel of gedeeltelijk annuleert, is hij gebonden aan leverancier alle met het oog op de uitvoering van deze order, redelijkerwijs gemaakte onkosten (kosten van voorbereiding, bestellingen bij derden, opslag, provisie e.d.) te vergoeden, alles onverminderd het recht van leverancier op volledige vergoeding wegens winstderving, zomede van overige uit de annulering voortvloeiende schade. 5 werkdagen na uw bestelling is het niet meer mogelijk om uw order te annuleren en bent u verplicht uw bestelling af te nemen.

 

* Betalingsverzuim

 1. Bij te late betaling wordt bijkomend 1% interest van het factuurbedrag per maand berekend en aanmaningskosten. Tot gehele betaling van uitstaande rekeningen incl. interest wegens te late betaling, is Gebitreinigen.nl niet verplicht tot verdere levering, kan respectievelijk een vooruitbetaling verlangen.
 2. Bij achterstallige betalingen van één factuur, moeten alle andere factuurbedragen onmiddellijk betaald worden.

 

* Schuldvergelijking/kredietnota

 1. Het is niet toegestaan om tegen-vorderingen met rekeningen van Gebitreinigen.nl. te verrekenen.
 2. Kredietnota’s worden voor klanten met een maandafrekingen en klanten met doorlopende opdracht automatisch berekend. In alle andere gevallen wordt de rekening van de klant voor het bedrag van de kredietnota gecrediteerd en kan vervolgens zo verrekend worden. Credit nota’s van Gebitreinigen.nl kunnen met rekeningen van Gebitreinigen.nl verrekend worden.

 

Klachten

 1. Gebitreinigen.nl moet tenlaatste binnen 3 werkdagen na ontvangst goederen schriftelijk op de hoogte worden gesteld van evt. klachten.
 2. In de handel veel voorkomende of kleine, technisch onvermijdbare afwijkingen worden niet als klacht aanvaard.
 3. Bij gegronde klachten zal Gebitreinigen.nl de goederen herstellen of vervangen binnen 4 weken na ontvangst van de teruggestuurde goederen. De wettelijke voorschriften zijn hier van kracht.
 4. Gebitreinigen.nl is niet verantwoordelijk voor vorstschade.

 

Omruilen

 1. Als goederen ter vervanging worden teruggezonden, dient men dit van tevoren schriftelijk aan te vragen bij Gebitreinigen.nl, hierop moet de reden van de vervanging vermeld worden. Na schriftelijke toestemming van Gebitreinigen.nl kan men de goederen terugsturen. Gebitreinigen.nl overhandigt alle kredietnota’s pas na ontvangst van de terugzending.
 2. Onbeschadigde (ongeopende) materialen/producten worden binnen 14 dagen na ontvangst van aanvraag tot vervanging, omgeruild.
 3. Apparaten worden enkel na duidelijke en schriftelijke afspraken omgeruild. Als de goederen zonder enige mededeling vooraf worden teruggezonden, dan worden er bijkomende administratiekosten ter hoogte van 10% van de aankoopprijs (minstens 15,00 €) aangerekend. Producten die reeds gebruikt werden of waarvan de verpakking beschadigd (geopend) is, worden niet geruild.
 4. De terugzendkosten zijn voor rekening van de klant.
 5. Speciale bestellingen en fabricages worden niet geruild.

 

Retournering - herroepingsrecht

Toch niet helemaal tevreden met de ontvangen artikelen? Het terugsturen van artikelen is bij ons geen probleem.

Bedenktijd (herroepingsrecht)

U kunt de bestelling meteen terugsturen zonder dit eerst aan ons te melden. In dit geval geldt een termijn van 14 dagen na ontvangst van de bestelling.

Binnen 14 dagen na ontvangst van de bestelling kunt u ons via e-mail melden dat u de bestelling toch niet wilt. Na ontvangst van deze melding, krijgt u van ons per e-mail een bevestiging met hierin de instructies voor het retourneren.

Kosten retournering

De kosten voor het retourneren zijn voor je eigen rekening.

Terugbetaling

Wij betalen binnen 14 dagen na ontvangst van de herroepingsverklaring het totale aankoopbedrag terug, mits wij de bestelling in goede orde (onbeschadigd en ongeopend) retour hebben ontvangen, of u hebt aangetoond dat de bestelling teruggezonden is en daadwerkelijk door GEBITREINIGEN is ontvangen middels een door ons ondertekend ontvangstbevestiging van de vervoerder.

Behandeling bestelling

Als het hiervoor nodig is de verpakking te openen, verzoeken wij je dit zo netjes mogelijk te doen. Het is niet toegestaan het zegel te verbreken van audio- en video-opnamen en computer programmatuur, en van producten die om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne niet geschikt zijn om te worden teruggezonden.

Uitzonderingen

De volgende artikelen vallen niet onder het herroepingsrecht en kunnen niet geretourneerd worden:

 • Gepersonifieerd of op maat gemaakte artikelen
 • Producten die snel bederven of een beperkte houdbaarheid hebben
 • Producten die om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne niet geschikt zijn om te worden teruggezonden en waarvan de verpakking na levering geopend (en/of gebruikt) is
 • Producten welke onderhevig zijn aan hoge of lage temperaturen en/of deze bewaard zijn in een droge/vochtige ruimte
 • Producten welke speciaal zijn besteld (wel of niet tot ons standaard assortiment behoren)
 • Producten welke gebruikt zijn en/of beschadigd zijn door 'eigen' gebruik
 • Bulk bestelling (voordat u bulk bestelling plaatst raden wij u aan een enkel product ter inzage te bestellen)
 • Audio- en video-opnamen en computerprogrammatuur waarvan het zegel verbroken is
 • Producten die na levering door hun aard onherroepelijk vermengd zijn met andere producten

Besteld u als zakelijke klant, bedrijf, B2B dan gelden de volgende regels ten aanzien van het herroepingsrecht. Gebitreinigen is niet wettelijk verplicht je het herroepingsrecht te bieden, zoals dit geldt voor consumenten (particulieren). Retournering wordt niet geaccepteerd tenzij anders bepaald door Gebitreinigen.

 

Wil je je artikel ruilen?

Neem dan contact op met onze klantenservice. Wij helpen je graag verder! Onze klantenservice is bereikbaar via e-mail: info@gebitreinigen.nl.

Is het artikel bij ontvangst beschadigd of heb je een klacht?

Wij doen uiteraard altijd ons uiterste best om de bestelling zo goed mogelijk te versturen. Mocht het toch voorkomen dat de bestelling niet compleet of beschadigd is, neem dan contact met ons op. Wij helpen u graag verder! Onze klantenservice is bereikbaar via e-mail info@gebitreinigen.nl

U kunt via diverse postorderbedrijven het artikel retourneren?

U kunt er voor kiezen om het pakket via een ander postorderbedrijf retour te sturen. Bijvoorbeeld PostNL. Retourneren is op eigen kosten en risico.

 

Klantendienst

 1. Gebitreinigen.nl herstelt alle toestellen uit het eigen leveringsaanbod.
 2. De reparatiekosten worden per 10 min berekend. Reistijden worden berekend als werkuren. De details worden door de klantenservice – order geregeld.

 

Eigendomsvoorbehoud

 1. De geleverde goederen (goederen onder eigendomsvoorbehoud) blijven tot het tijdstip van de volledige betaling en tegemoetkoming van alle voorwaarden vermeld in de zakenovereenkomst, eigendom van Gebitreinigen.nl.
 2. De klant is bevoegd om de goederen verder te verkopen of andere handelingen te ondernemen, zolang dit binnen de perken van de handelsbetrekking gebeurt en zolang de klant zijn noodzakelijke verplichtingen tegenover Gebitreinigen.nl niet in gebreke stelt. Indien de goederen onder eigendomsvoorbehoud verwerkt worden, dan heeft Gebitreinigen.nl recht op de mede-eigendom van de nieuwe goederen weliswaar in verhouding tot de waarde van de goederen, tenopzichte van de waarde van de andere verwerkte voorwerpen. Alle claims, ontstaan uit de verdere verkoop, inclusief alle bijkomende rechten en eventuele borgen, draagt de klant over aan Gebitreinigen.nlGebitreinigen.nl heeft het recht, claims die voortvloeiden uit de wederverkoop tot wederopzegging op te eisen. Als Gebitreinigen.nl dit wenst, moet de klant zijn afnemer over de plaatsgevonden overdrachten op de hoogte brengen, en dit ten gunste van Gebitreinigen.nl. Bovendien moeten de terugvorderbare noodzakelijke kosten en documenten ter beschikking gesteld worden van Gebitreinigen.nl.
 3. De goederen onder eigendomsvoorbehoud mogen in geen geval verpand of uitgeleend worden aan derden. In geval van beslaglegging moet de klant uitdrukkelijk het eigendomsvoorbehoud aanhalen en Gebitreinigen.nl onmiddellijk op de hoogte brengen.

 

Plaats van levering en geschillen

 1. Voor alle leveringen en alle geschillen geld de hoofdzetel van Gebitreinigen.nl als plaats van levering. Bij rechtstreekse bestellingen geldt de hoofdvestigingsplaats van de producent als plaats van levering.

 

Soft- en hardware

 1. Bij soft- en hardware gelden de soft- en hardwarecontracten.

 

Geldigheid van de bepalingen

 1. Zouden afzonderlijke bepalingen niet van toepassing zijn of worden, of is een bepaling niet in zijn geheel sluitend wordt de rechtskracht van de overige bepalingen hierdoor niet aangetast.
 2. In plaats van de niet geldende bepalingen is een geldende bepaling van toepassing die economisch het meest lijkt op de bedoelde bepaling; hetzelfde is van toepassing in het geval van niet sluitend zijn.

 

Bestel je als een zakelijke klant, bedrijf, B2B dan gelden de volgende regels ten aanzien van het herroepingsrecht. Gebitreinigen is niet wettelijk verplicht je het herroepingsrecht te bieden zoals dit geldt voor consumenten (particulieren). KLIK HIER voor Algemene Leverings- en Handelsvoorwaarden B2B.

 

Identiteit van de ondernemer

Handelsnaam: Gebitreinigen

Adres: Zinkstraat 24, 4823 AD  Breda

E-mail: info@gebitreinigen.nl

KvK: 65128451

BTWnr: NL855991471B01

ABN-AMRO reknr: NL22ABNA0419067809


* = heeft geen betrekking op de consument (eindgebruiker). Gebitreinigen.nl levert ook aan de professional, groothandelaren, winkels en zorginstellingen waarvoor een aangepaste leveringsvoorwaarde geldt.

Retourbeleid / Herroepingsrecht

Retourbeleid

Hier kunt u uw retourbeleid te beschrijven.