Algemene Leverings- en Handelsvoorwaarden B2B

Inhoud van het contract

 • Bestellingen kunnen schriftelijk, telefonisch, per fax, per e-mail en via het internet geplaatst worden. Als u geen uitdrukkelijke bevestiging krijgt van Gebitreinigen, dan geldt de verzending van de goederen als order acceptatie.
 • De goederenlijst en –prijzen in de Gebitreinigen catalogus zijn vrijblijvend. De voorwaarden en de prijzen op het tijdstip van de bestelling zijn niet doorslaggevend, vergissingen, drukfouten, prijswijzigingen onder voorbehoud.
 • Naar aanleiding van rechtelijke bepalingen staan niet alle aangeboden producten buiten de Europese Unie ter beschikking. Gebitreinigen zal zijn klanten hierover omgaand informeren.
 • De prijzen in de catalogus zijn nettoprijzen. Prijzen zijn exclusief de wettelijke BTW die geldt op het moment van levering.
 • Bij legeringen kan het voorkomen dat door prijsverhoging van afzonderlijke onderdelen zoals bijvoorbeeld kobalt de prijzen moeten worden aangepast.
 • Door het plaatsen van een order door de koper bij ons, het gebruik te maken/online kopen in onze webwinkel, aanvaardt de koper automatisch onze Algemene leverings- en Handelsvoorwaarden. 
 • Een koper, die eenmaal op de onderhavige Algemene Leverings- en Handelsvoorwaarden van ons heeft gekocht, wordt verondersteld ook bij eventueel daarna door hem mondeling, telefonisch, per fax, per e-mail, elektronisch en/of digitaal opgegeven orders stilzwijgend met de toepasselijkheid van deze Algemene Leverings- en Handelsvoorwaarden akkoord te zijn gegaan,  ongeacht of zodanige order order schriftelijk is bevestigd. Voor ons is het  in dat geval niet noodzakelijk dat onze Algemene Leverings- en Handelsvoorwaarden telkens opnieuw ter hand worden gesteld om deze op  de volgende overeenkomst tussen partijen van toepassing te laten zijn.

Levering

 • De leveringen gebeuren vanuit Gebitreinigen, deellevering kunnen geleverd en berekend worden.
 • De door ons opgegeven levertijd betreffen slechts een schatting en geldt niet als een fatale termijn, een ingebrekestelling is derhalve altijd vereist. Vertraging in de levering zal voor de koper nimmer aanleiding kunnen zijn tot annulering van de order, noch tot het instellen van enige eis tot schadevergoeding. Doorgaans geschieden leveringen binnen twee werkdagen indien op voorraad. Voor producten welke niet voorradig zijn kan levertijd oplopen.
 • Leveringen zijn inclusief verpakking en exclusief verzendkosten. Indicatie verzendkosten; per pakje tot 30kg € 5,00 / tot 60kg € 15,00 / meer dan 60kg € 15,00 (maximale verzendkosten per bestelling € 15,00 en pallets op aanvraag). Transportkosten vrij vanaf een orderwaarde € 150,-  excl.BTW, met uitzondering van medisch transport. Voor medisch transport wordt € 18,50 per bestelling doorberekend. Verzendkosten voor het Caribisch Nederland, Aruba, Curaçao, Sint Maarten en overige Nederlandse eilandengroepen zijn bij Gebitreinigen opvraagbaar
 • Als de klant de goederen niet tijdig ophaalt, dan heeft Gebitreinigen na 10 dagen het recht, een vergoeding aan te rekenen, een schadevergoeding te eisen of het contract te verbreken.
 • Product afbeeldingen en omschrijvingen kunnen afwijken. Het is Gebitreinigen toegestaan een alternatief product te leveren (van een alternatieve fabrikant) mits dit hetzelfde product is en aan dezelfde kwaliteit eisen voldoet.
 • Leverancier heeft te allen tijde het recht te bepalen, dat bepaalde artikelen slechts in bepaalde minimum hoeveelheden zullen worden geleverd.

Aanbiedingen

 • Alle aanbiedingen in welke vorm dan ook zijn voor de leverancier vrijblijvend tenzij deze een termijn voor aanvaarding bevatten en zijn gebaseerd op levering onder normale omstandigheden en in normale werktijden.
 • Indien een vrijblijvende aanbieding wordt aanvaard, heeft leverancier het recht het aanbod binnen drie werkdagen na ontvangst van de aanvaarding te herroepen.
 • Afbeeldingen, catalogi, tekeningen en verdere aan of door de leverancier verstrekte gegevens zijn aan wijzigingen onderhevig zonder voorafgaand bericht en binden de leverancier niet.

Verlenging van de leveringstermijn

 • In geval van overmacht, stakingen, vakantie, overheidsmaatregelingen en bedrijfsstoringen die langer dan een week hebben geduurd of vermoedelijk langer zullen duren, wordt de leveringsperiode verlengd.
 • In geval van sub 1. heeft men het recht om zich van het contract terug te trekken op voorwaarden dat dit minstens twee weken op voorhand aangekondigd wordt.
 • In bovenstaande gevallen heeft men geen recht op schadevergoedingen.

Betalingen

 • Betalingen geschiedt zonder korting, beroep op verrekening of opschorting, binnen een door ons aan te geven termijn.
 • De factuur wordt op de dag van verzending ter betaling uitgeschreven.
 • Bent u professional/wederverkoper:
  • De betalingstermijn bedraagt direct of 10 dagen na factuurdatum.
  • Betaal mogelijkheden: iDeal, Maestro, Mastercard, Visacard, PayPal, Bancontact, ING Home'Pay, Giropay.
 • Bent u consument:
  • De betaling direct via het beveiligd betaalsysteem Sisow.
  • Betaal mogelijkheden: iDeal, Maestro, Mastercard, Visacard, PayPal, Bancontact, ING Home'Pay, Giropay.

Annuleringen

 • Als een product niet voorradig/leverbaar is en moet worden besteld kan kosteloos geannuleerd worden binnen 24 uur. Gebitreinigen bepaald coulance van annulering. Indien opdrachtgever na 24 uur de gegeven order geheel of gedeeltelijk annuleert is hij gebonden aan leverancier alle met het oog op de uitvoering van deze order, redelijkerwijs gemaakte onkosten (kosten van voorbereiding, bestellingen bij derden, opslag, provisie e.d.) te vergoeden, alles onverminderd het recht van leverancier op volledige vergoeding wegens winstderving, zomede van overige uit de annulering voortvloeiende schade. Duurt de levering van een product langer dan 2 werkdagen maar korter dan 30 werkdagen dan is het niet meer mogelijk om de order/bestelling te annuleren en dient het product te worden afgenomen. Duurt de levering van een product langer dan 30 werkdagen bepaald Gebitreinigen coulance van annulering.

Betalingsverzuim

 • Bij te late betaling wordt bijkomend 1% interest van het factuurbedrag per maand berekend en aanmaningskosten. Tot gehele betaling van uitstaande rekeningen incl. interest wegens te late betaling, is Gebitreinigen niet verplicht tot verdere levering, kan respectievelijk een vooruitbetaling verlangen.
 • Bij achterstallige betalingen van één factuur, moeten alle andere factuurbedragen onmiddellijk betaald worden.

Schuldvergelijking/kredietnota

 • Het is niet toegestaan om tegen-vorderingen met rekeningen van Gebitreinigen. te verrekenen.
 • Kredietnota’s worden voor klanten met een maand-afrekingen en klanten met doorlopende opdracht automatisch berekend. In alle andere gevallen wordt de rekening van de klant voor het bedrag van de krediet nota gecrediteerd en kan vervolgens zo verrekend worden. Credit nota’s van Gebitreinigen kunnen met rekeningen van Gebitreinigen verrekend worden.

Klachten

 • Gebitreinigen moet ten laatste binnen 1 werkdag na ontvangst goederen schriftelijk op de hoogte worden gesteld van evt. klachten.
 • In de handel veel voorkomende of kleine, technisch onvermijdbare afwijkingen worden niet als klacht aanvaard.
 • Bij gegronde klachten zal Gebitreinigen de goederen herstellen of vervangen binnen 4 weken na ontvangst van de teruggestuurde goederen. De wettelijke voorschriften zijn hier van kracht.
 • Gebitreinigen is niet verantwoordelijk voor vorstschade.

Garantie

 • Gebitreinigen staat in voor de deugdelijkheid van de geleverde producten in overeenstemming met wat de klant op grond van de overeenkomst redelijkerwijze mag verwachten en in overeenstemming met de voorwaarden van de bij het product behorende fabrieksgarantie. Mochten zich niettemin gebreken voordoen in een door Gebitreinigen geleverd product als gevolg van fabricage- en of materiaalfouten, dan zal zij het product in overeenstemming met de voorwaarden van de fabrieksgarantie (laten) herstellen of geheel of gedeeltelijk vervangen, mits op vertoon van de originele factuur van Gebitreinigen. Schade als gevolg van onjuist gebruik is Gebitreinigen niet aansprakelijk.
 • De klant dient de geleverde goederen meteen na ontvangst nauwkeurig te inspecteren. Het niet direct tijdig (binnen 1 werkdag) reclameren leidt tot het verlies van rechten op herstel, ontbinding en/of (schade)vergoeding. Bij reclamatie is de klant verplicht Gebitreinigen de gelegenheid te bieden om een inspectie uit voeren.

Omruilen

 • Als goederen ter vervanging worden teruggezonden, dient men dit van tevoren schriftelijk aan te vragen bij Gebitreinigen, hierop moet de reden van de vervanging vermeld worden. Na schriftelijke toestemming van Gebitreinigen kan men de goederen terugsturen. Gebitreinigen overhandigt alle krediet nota’s pas na ontvangst van de terugzending.
 • Onbeschadigde materialen worden binnen 2 dagen na ontvangst van aanvraag tot vervanging, omgeruild.
 • Apparaten worden enkel na duidelijke en schriftelijke afspraken omgeruild. Als de goederen zonder enige mededeling vooraf worden teruggezonden, dan worden er bijkomende administratiekosten ter hoogte van 10% van de aankoopprijs (minstens 15,00 €) aangerekend. Toestellen die reeds gebruikt werden of waarvan de verpakking beschadigd is, worden niet geruild.
 • De terugzendkosten zijn voor rekening van de klant.
 • Speciale bestellingen en fabricage worden niet geruild.

Retournering

 • Voor een zakelijke klant is het niet toegestaan producten retour te sturen of de koop te ontbinden. Retourzendingen worden alleen geaccepteerd indien dit schriftelijk is overeengekomen. Gebitreinigen kan eenzijdig het retourbeleid wijzigen.

Risico

 • Het risico van vergissingen en/of onjuistheden bij niet schriftelijke bevestigde bestellingen is geheel voor de koper.

Klantendienst

 • Gebitreinigen herstelt alle toestellen uit het eigen leveringsaanbod.
 • De reparatiekosten worden per 10 min berekend. Reistijden worden berekend als werkuren. De details worden door de klantenservice – order geregeld.

Eigendomsvoorbehoud

 • De geleverde goederen (goederen onder eigendomsvoorbehoud) blijven tot het tijdstip van de volledige betaling en tegemoetkoming van alle voorwaarden vermeld in de zakenovereenkomst, eigendom van Gebitreinigen.
 • De klant is bevoegd om de goederen verder te verkopen of andere handelingen te ondernemen, zolang dit binnen de perken van de handelsbetrekking gebeurt en zolang de klant zijn noodzakelijke verplichtingen tegenover Gebitreinigen niet in gebreke stelt. Indien de goederen onder eigendomsvoorbehoud verwerkt worden, dan heeft Gebitreinigen recht op de mede-eigendom van de nieuwe goederen weliswaar in verhouding tot de waarde van de goederen, tenopzichte van de waarde van de andere verwerkte voorwerpen. Alle claims, ontstaan uit de verdere verkoop, inclusief alle bijkomende rechten en eventuele borgen, draagt de klant over aan Gebitreinigen. Gebitreinigen heeft het recht, claims die voortvloeiden uit de wederverkoop tot wederopzegging op te eisen. Als Gebitreinigen dit wenst, moet de klant zijn afnemer over de plaatsgevonden overdrachten op de hoogte brengen, en dit ten gunste van Gebitreinigen. Bovendien moeten de terugvorderbare noodzakelijke kosten en documenten ter beschikking gesteld worden van Gebitreinigen.
 • De goederen onder eigendomsvoorbehoud mogen in geen geval verpand of uitgeleend worden aan derden. In geval van beslaglegging moet de klant uitdrukkelijk het eigendomsvoorbehoud aanhalen en Gebitreinigen onmiddellijk op de hoogte brengen.

Plaats van levering en geschillen

 • Voor alle leveringen en alle geschillen geld de hoofdzetel van Gebitreinigen als plaats van levering. Bij rechtstreekse bestellingen geldt de hoofdvestigingsplaats van de producent als plaats van levering.

Soft- en hardware

 • Bij soft- en hardware gelden de soft- en hardwarecontracten.

Geldigheid van de bepalingen

 • Zouden afzonderlijke bepalingen niet van toepassing zijn of worden, of is een bepaling niet in zijn geheel sluitend wordt de rechtskracht van de overige bepalingen hierdoor niet aangetast.
 • In plaats van de niet geldende bepalingen is een geldende bepaling van toepassing die economisch het meest lijkt op de bedoelde bepaling; hetzelfde is van toepassing in het geval van niet sluitend zijn.

Identiteit van de ondernemer

Handelsnaam: Gebitreinigen

Adres: Zinkstraat 24, 4823 AD  Breda

E-mail: info@gebitreinigen.nl

KvK: 65128451

BTWnr: NL855991471B01

Bank: NL22ABNA0419067809